Postup realizace projektu

30.04.2021 13:40
Dle harmonogramu projektu byla k 30. 4. 2021 dokončena klíčová aktivit KA02 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu. Výstupy aktivity - dílčí analýzy jsou zveřejněny ve výstupech projektu zde. Na dokončenou aktivitu KA02 přímo navazuje pokračování zpracování dokumentu Střednědobého...
10.03.2021 16:54
Dne 10. 3. 2021 proběhlo v Tanvaldu jednání se zástupkyní Oblastní charity Most (členkou konzultační skupiny projektu). Předmětem jednání byla specifikace aktivit a služeb realizovaných poskytovatelem na území mikroregionu Tanvaldsko a specifikace vnímaných potřeb v řešeném území. Zápis z jednání...
26.02.2021 16:59
Dne 26. 2. 2021 proběhlo ve Velkých Hamrech (částečně prezenčně a částečně distančně) jednání pracovní skupiny sociálního začleňování. Hlavním tématem byla spolupráce v území v oblasti sociálního začleňování - byly formulovány potřeby v území a aktuální způsoby uspokojování těchto potřeb. Účastníci...
26.02.2021 09:23
Bylo ukončeno dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Tanvaldsko. Do šetření se celkově zapojilo 374 respondentů (cca 2 % obyvatel regionu v produktivní a poproduktivní věkové skupině). 125 respondentů se zapojilo on-line, 249 vyplnilo tištěné dotazníky, které byly distribuovány v obcích...
25.02.2021 20:12
Dne 25.2.2021 proběhlo jednání Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Výstupy z jednání jsou k dispozici pro realizaci projektu v mikroregionu Tanvaldsko. Orientují se zejména na: (i) KISSOS - sběr záměrů z území, (ii) vzdělávání, (iii) spolupráce s...
25.02.2021 17:05
Koordinátorka projektu informovala o dokončování šetření v území a vyhodnocování výsledků šetření. Dále referovala o součinnosti s ostatními aktéry v území, zejména s poskytovateli sociálních služeb (připravovaná projednávání). Předmětem informace byla též publicita projektu. Zápis z jednání...
23.02.2021 19:38
V rámci projektu se uskutečnila schůzka koordinátorky projektu a vedoucího pobočky Národního ústavu pro autismus - NAUTIS, z.ú. Na schůzce byly prezentovány služby, které organizace v řešeném území poskytuje a v rámci těchto služeb byla řešena též potřebnost (i očekávaná) na území mikroregionu...
15.02.2021 12:15
Byly ukončeno šetření u představitelů obcí řešeného území. Šetření probíhalo formou řízených rozhovorů se starosty nebo pověřenými zástupci / pracovníky obcí a zúčastnily se ho všechny obce řešeného území. Zároveň bylo zahájeno zpracování výsledků tohoto šetření. Primární výstupy šetření jsou...
11.02.2021 14:16
Individuální jednání k potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb v řešeném území mikroregionu Tanvaldsko - jednání směřovalo zejména k službám SAS a službám pro seniory a OZP. Oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald identifikovalo chybějící sociální a návazné služby v regionu.
11.02.2021 08:06
Byla dokončena Analýza relevantních rozvojových dokumentů na krajské, regionální a municipální úrovni, které se zaměřuji (celkově nebo částečně v rámci komplexní koncepce) na oblast sociálních služeb v řešeném území. Zpracovaná analýza je jedním z podkladů pro vytvoření SPRSS mikroregionu...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Realizace projektu 737 291 735, 605 215 264 planovani@tanvaldsko.eu